PROCENT, KTÓRY PROCENTUJESzanowni Państwo,
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której celem jest:
1. Krzewienie i popularyzacja sztuk pięknych oraz regionalnej sztuki ludowej;
2. Promocja regionu i propagowanie trwałych, historycznych wartości dorobku społeczno-kulturalnego Ziemi Pienińskiej;
3. Wspieranie ludzi pracujących w dziedzinie sztuki i zapewnienie im pomocy organizacyjnej, prawnej i finansowej;
4. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów współpracy międzynarodowej;
5. Integrowanie i jednoczenie środowiska twórców, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym.

Symboliczny 1 %, który Państwo przekażą na nasze konto, przeznaczony zostanie na:
- popularyzację dorobku artystów poprzez organizowanie wystaw, konkursów, spotkań i odczytów poświęconych sztuce,
- doskonalenie warsztatu poprzez organizowanie plenerów oraz spotkań z artystami profesjonalnymi, seminariów i sympozjów, samokształcenie członków Stowarzyszenia,
- gromadzenie materiałów dotyczących życia i twórczości artystycznej w regionie oraz tworzenie kolekcji dzieł sztuki,
- prowadzenie galerii i salonów wystawienniczych oraz działalności wydawniczej,
- udzielanie pomocy artystom w promowaniu swojej twórczości,
- współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i środowiskami krajowymi oraz zagranicznymi o zbliżonych celach,
- animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej.

Prosimy serdecznie o wsparcie kultury pienińskiej:

Stowarzyszenie Artystów Pienińskich
KRS 0000311315
Nr konta: 15 8817 0000 2001 0020 6675 0001